دومین کنفرانس ملی آب و هوا شناس ایران

دومین کنفرانس ملی آب و هوا شناس ایران

1397/02/19

1397/02/19

علمی

کنفرانس

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه جغرافیا، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران.

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود