کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

1396/11/18

1396/11/18

علمی

کنفرانس

اهواز ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی ، گروه کامپیوتر

کنفرانس کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار می شود.ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی