کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

1396/12/03

1396/12/03

علمی

کنفرانس

تهران- خیابان آزادی-خیابان شهیدان- مجتمع اداری زیتون- واحد 327

ولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات،۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی اوج در شهر تهران برگزار می شود.