چرا مردم در رویدادها شرکت می کنند؟

چرا مردم در رویدادها شرکت می کنند؟

3 دلیلی که افراد در مراسم حضور پیدا می کنند:

1.تحصیلات: آموزش و پرورش، که در برنامه ریزی رویدادهای آموزشی و محتوای مطالب مدرسین و سخنرانان تاثیر به سزایی دارد, خود یک رویداد کلیدی است. 91 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که درگیر شدن شرکت کنندگان در بحث های کنفرانس ها و رویدادها  که جنبه آموزشی داشته باشد خود دلیل عمده ای برای حضور در آن بوده است.

2.فرصت های شبکه ای: به طور کامل 75 درصد از همه پاسخ دهندگان گزارش دادند که شبکه ها و ارتباطات برای آنها مهم است. این به ویژه برای شرکت کنندگان (84 درصد)، که تازه شروع به ساختن مخاطبین خود کرده اند، صادق است.

3.مقصد یا محل رویداد به 82 درصد از شرکت کنندگان بالقوه مربوط می شود: در بیشتر موارد، 91 درصد از پاسخ دهندگان که "هرگز" یا "گاه به گاه" در مراسم حضور داشتند، گفتند که تحت تأثیر مکان هستند.