قابلیت های کاربردی سامانه

کاهش احتمال خطای انسانی

جذب مخاطبین

چند زبانه

صرفه جویی,مالی زمانی انسانی

نرم افزار تحت وب مدیریت رویداد

وب سایت اطلاع رسانی مخاطبین

اپلیکیشن درون سازمانی

اپلیکیشن برون سازمانی

پشتیبانی از انواع رویداد

ازنظــر لغتــی کنگــره بــه معنــای گردهــم آمــدن تعــداد افــراد بیشــتری در حــدود چندیــن هــزار نفــر می باشــد کــه در حیطــه تخصصــی متشــابه ماننــد علمــی، حرفه ای، فرهنگــی و دیگــر زمینه هــا به منظــور تبادل نظــرات و ایده هــا دورهــم جمــع می آینــد. کنگــره اغلــب در خصــوص تبادل نظــر در مــورد موضــوع یــا مســئله خــاص می باشــد و به منظــور حــل یــا بیــان نقطــه نظــرات کنگــره برگــزار می شــود حتمــا تــا بــه حــال، واژه کنگــره را بارهــا شــنیده اید. شــاید ایــن کلمــه، نوعــی میتینــگ را در ذهــن شــما تداعــی کنــد کــه افــرادی از گــروه خــاص دور هــم جمــع شــده و در ارتبــاط بــا یــک موضــوع مشــخص تبــادل نظــر می کننــد. بــه عنــوان مثــال، وقتــی متخصصــان دندانپزشــکی دور هــم جمــع می شــوند تــا دربــاره ارتودنســی یــا جراحی هــای فــک و صــورت ســخنرانی کننــد و مقالــه بخواننــد، در حقیقــت تشــکیل یــک کنگــره داده انــد. امــا بــه یــدک کشــیدن نــام کنگــره بــرای جلســات، بــه ایــن راحتــی نیســت و بایــد شــرایط ویــژه ای داشــته باشــد. نخســت اینکــه از کنفرانــس و ســمپوزیوم، بزرگ تــر و رســمی تر اســت و خاصیــت ســال یکبــار. البتــه 2تکــرار شــوندگی دارد؛ مثــا هــر خــود کنگــره ســالانه، دو یــا چنــد روز بــه طــول خواهــد انجامیــد. تعــداد بــالای شــرکت کنندگان و پوشــش دادن میتینگ هــای کوچک تــر نظیــر پانــل، کارگاه هــای آموزشــی و غیــره در دل کنگــره، از دیگــر مشــخصات ایــن گردهمایــی محســوب می شــود

شــاید بتــوان ایــن واژه را بــا جلســه، انجمــن، نشســت و ماقات هایــی از ایــن دســت در زبــان فارســی متــرادف نفــر شــروع 15دانســت کــه معمــولا ایــن تجمــع از شــده و تعــداد نفــرات، محــدوده مشــخصی نــدارد. امــا نفــر تجــاوز 15 میتینگ هــای کوچــک بــه نــدرت از می کننــد. بــه هــر ترتیــب، اگرچــه میتینــگ انــواع مختلفــی ماننــد کنگــره، کنفرانــس، کارگاه، ســمپوزیوم، کنوانســیون و ســمینار دارد، امــا حتــی گردهمایــی دو نفــر بــرای رد و بــدل کــردن اطاعــات، میتینــگ محســوب می شــود؛ البتــه بــه شــرطی کــه ایــن گردهمایــی بــا هدف هــای تجــاری، مذهبــی، علمــی و یــا اجتماعــی باشــد.

گروهــی کــه بــه منظــور شــادی و ســرور دور هــم جمــع شــده و مناســبت های مختلــف را جشــن می گیرنــد، تشــکیل جشــنواره می دهنــد. حــال ایــن مناســبت ها می توانــد مذهبــی یــا غیرمذهبــی باشــد، امــا معمــولا در خــال آن، مســابقه و نمایشــگاه نیــز برگــزار می شــود.

همانطـور کـه از نـام گردهمایـی پیداسـت، ایـن روش بــرای دور هــم جمــع شــدن گروهــی بــه منظــور بحــث دربـاره موضوعـی کـه در حیطـه علـم و تحقیقات، نیسـت، صــورت میگیــرد. بررســی مســئله از زوایــای مختلــف، ماننــد آنچــه کــه در جلســات مدیــران کل ســازمانها، اصنــاف و یــا اســتانداران دیــده میشــود، نمونــه واقعــی یــک گردهمایــی اســت. زیــرا در ایــن نــوع جلســات، مقالههــای تخصصــی ارائــه نشــده و ســخنران رســمی و متکلــم وحــده وجــود نــدارد.

اگــر از مســائل روزمــره و تکــراری خســته شــده اید، شــما را دعــوت می کنیــم تــا در یــک ســمپوزیوم، شــرکت کنیــد. زیــرا در ایــن نــوع گردهمایــی، معمــولا راجــع بــه موضوعــی خــاص و تخصصــی بحــث می شــود کــه در خــال آن، ایده پردازی هــا و پیشــنهادات نویــن مطــرح خواهــد شــد. اینجــا دیگــر یکایــک شــنونده ها می تواننــد خــود نیــز ســخنران باشــند. البتــه بــه شــرطی کــه گفته های شــان حــول محــور یــک ســوژه بــوده و از خــط اصلــی خــارج نشــوند. شــاید همــه ســمینارها و ســمپوزیوم ها کنفرانــس باشــند، امــا برعکــس آن همیشــه صــادق نیســت. بنابرایــن از نظــر تعریــف لغــوی، ســمپوزیوم، حیطــه کوچک تــری از یــک کنفرانــس را در بــر می گیــرد. هرچنــد در یونــان باســتان، برخــی از روشــنفکران بــا برگــزاری بزم هــای شــبانه و نوشــیدن شــراب و اســتماع موســیقی، جشــن می گرفتنــد و بحث هــای فلســفی در قالــب ســمپوزیوم راه می انداختنــد، امــا در قــرن حاضــر، اگــر بخواهیــد در یــک ســمپوزیوم شــرکت کنیــد، بایــد تخصــص پیشــرفته ای در یکــی از شــاخه های علمــی داشــته باشــید.

وقتــی تعــداد محــدودی از دانشــجویان در ارتبــاط بــا یــک موضــوع خــاص تشــکیل جلســه داده و تنهــا یــک نفــر کــه معمــولا اســتاد اســت، بــرای آنهــا ســخنرانی می کنــد، عنــوان ســمینار را بــرای آن اطــاق می کننــد. البتــه دانشــجویان ایــن اجــازه را دارنــد کــه در لابــه لای ســخنان اســتاد، ســوالات خــود را بپرســند زیــرا مباحــث تقریبــا خصوصــی بــوده و اغلــب نتایجــی کــه از قبــل پیش بینــی شــده اســت، بایــد بــه ســرانجام برســد

چنانچــه گروهــی بــرای حــل یــک مســئله یــا اخــذ یــک تصمیــم ویــژه دور هــم جمــع شــوند، در حقیقــت تشــکیل کنفرانــس داده انــد. البتــه بــرای ایــن منظــور بایــد دســتور جلســه رســمی و برنامــه کار وجــود داشــته باشــد تــا مذاکره هــا، همفکری هــا، مشــاوره ها و تبــادل نظرهــا بــر اســاس آن شــکل گرفتــه و از همــان خــط مشــی، پیــروی کنــد. بنابرایــن اگرچــه کنفرانــس در مقایســه بــا کنگــره، از زمــان کمتــر و وســعت محدودتــری برخــوردار اســت، امــا تنــوع برگــزاری آن ماننــد ویدئــو کنفرانــس، کنفرانــس از راه دور و تلــه کنفرانــس، چنیــن گردهمایــی را تــا حــدودی متمایــز کــرده اســت. ضمــن اینکــه در درون آن می تــوان بــرای یافتــن پاســخ بــه پرســش مطــرح شــده، از پانــل، میزگــرد، بحث هــای گروهــی و یــا ســخنرانی های عمومــی اســتفاده کــرد. بــه عبارتــی حتــی وقتــی گــروه کوچکــی از دانشــجویان یــک رشــته خــاص، در ســالن اجتماعــات دانشــگاه دور هــم جمــع می شــوند تــا دربــاره موضوعــی علمــی بحــث کننــد، کنفرانــس تشــکیل داده انــد.

سامانه یکپارچه مدیریت رویداد

سامانه یکپارچه مدیریت رویداد سیمرغ یک بسته نرم افزاری شامل؛ هسته مدیریت تحت وب، وب سایت و اپلیکیشن موبایل است. این سامانه مدیریت فرآیندهای برگزاری رویداد را بهبود بخشیده و در زمان و هزینه‌های اجرایی صرفه‌جویی می‌نماید. این سامانه با بهره گیری از تجربیات افراد صاحب نظر در زمینه برگزاری رویداد و با درنظرگرفتن نیازهای برگزارکنندگان موارد موردنیاز را به صورت بخش های مختلف دراختیار آنان قرارمی دهد

اپلیکیشن های سیمرغ

اپلیکیشن کاربران

مخاطبان رویداد شما میتوانند با دریافت و نصب این اپلیکیشن به رویداد شما دسترسی داشته باشند کاربران میتوانند از طریق این اپلیکیشن به ناحیه کاربری خود در سامانه وارد شده و عملیات مورد نظر خود را انجام دهند.

اپلیکیشن برگزارکنندگان

پرسنل سازمان برگزار کننده از طریق این اپلیکیشن میتوانند به اطلاعات شرکت کنندگان دسترسی داشته باشند و هنگام ورود آن هارا شناسایی نموده و ورود و خروج آن ها را ثبت نمایند.

قابلیت " پس از رویداد "

یکی از مزایای این سامانه امکان اطلاع رسانی "پس از رویداد" است. به این صورت که پس از سررسید تاریخ اختتامیه قالب سامانه به پس از رویداد تغییر پیدا میکند. در این قالب اطلاعات رویداد برگزار شده شامل گالری تصاویر و فیلم مقالات و سخنرانی ها به اطلاع بازدیدکنندگان از سایت خواهد رسید.

آموزش و پشتیبانی

پشتیبانیراهنمایی و آموزش های نصب و کار با سامانه
پشتیبانیپرسش های متداول و پاسخ به آنها

رویدادهای شما

کنفرانس جامع مدیریت شهری ...

کنفرانس جامع مدیریت شهری ...

کنفرانس جامع مدیریت شهری ...

بیشتر
1396/10/09
دومین کنفرانس ملی آب و هوا ...

دومین کنفرانس ملی آب و هوا ...

دومین کنفرانس ملی آب و ...

بیشتر
1396/12/10
کنفرانس ملی ...

کنفرانس ملی ...

کنفرانس کنفرانس ملی ...

بیشتر
1396/10/11
کنفرانس ملی تحقیقات ...

کنفرانس ملی تحقیقات ...

ولین کنفرانس ملی تحقیقات ...

بیشتر
1396/10/20

امکانات سامانه

مدیریت گروهی رویدادها

مدیریت گروهی رویدادها

مدیریت متمرکز تمامی رویدادهای زیرمجموعه یک سازمان یا شرکت

قابلیــت منحصربه فــرد ســامانه یکپارچــه مدیریــت رویــداد ســیمرغ، مدیریــت متمرکــز رویدادهــای زیرمجموعه اســت. ایــن قابلیــت بــه مدیــران اصلــی ســازمان ها یــا شــرکت ها ایــن امــکان را می دهــد تــا در هــر لحظــه از تمامــی فرآیندهــای رویدادهــای داشته باشــند و بــا دریافــت گزارشــات مختلــف مجموعــه خــود اطاع کامــل آن هــا بتواننــد بــر روی تمامــی آن هــا مدیریــت نماینــد.

بیشتر...
مدیریت سازمانی

مدیریت سازمانی

مدیریت منابع انسانی سازمان و تعیین سطوح دسترسی بخش های مختلف سامانه

قابلیــت منحصربه فــرد ســامانه یکپارچــه مدیریــت رویــداد ســیمرغ، مدیریــت متمرکــز رویدادهــای زیرمجموعه اســت. ایــن قابلیــت بــه مدیــران اصلــی ســازمان ها یــا شــرکت ها ایــن امــکان را می دهــد تــا در هــر لحظــه از تمامــی فرآیندهــای رویدادهــای داشته باشــند و بــا دریافــت گزارشــات مختلــف مجموعــه خــود اطاع کامــل آن هــا بتواننــد بــر روی تمامــی آن هــا مدیریــت نماینــد.

بیشتر...
دعوت نامه

دعوت نامه

ارسال دعوت نامه افتتاحیه و اختتامیه رویداد برای مخاطبین بر اساس گروه های تعیین شده

در ایــن بخــش مي تــوان دعوت نامه هایــی بــراي زمــان هــاي مختلــف ( افتتاحیــه، اختتامیــه و ...) طراحــي و تدویــن نمــود. ایــن دعوت نامه هــا مي تواننــد بــه گروه هــاي مختلــف کاربــران ســامانه و همچنیــن بانــک اطاعــات از پیــش تعییــن شــده ارســال شــوند. متن و عنــوان ایــن دعــوت نامه هــا توســط مســئول بخشــی کــه مدیــر رســانی کــه تعییــن می کنــد تدویــن و از طریــق ابزارهــای اطاع ســامانه دراختیــار وی قرار داده اســت (پیامــک، ایمیــل و اپلیکیشــن) ارســال می شــوند. ایــن امــکان باعــث صرفه جویــی در زمــان و هزینه هــای اجرایــی آن خواهدشــد. گزارشــات ارســال دعوت نامه هــا ابــزار مفیدی اســت بــرای اطــاع از نحــوه ارســال، زمــان ارســال، افــراد دریافت کننــده و غیــره

بیشتر...
ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام شرکت کنندگان، پرسنل سازمان برگزارکننده، بازدیدکننگان و سایر کاربران سامانه

ــر کاربــر پــس از ثبــت نــام و مراجعــه بــه ناحیــه کاربــري خــود مــي توانــد کارت شناســایی خــود را چــاپ و هنــگام ورود بــه رویــداد آن را بــه مســئول ورود تحویــل و پــس از احــراز هویــت کارت اصلــي را دریافــت و در رویــداد شــرکت نمایــد. تمامــي فرآینــد تولیــد و چــاپ آیــدي کارت هــا توســط ســامانه و در لحظــه انجــام خواهــد شــد. مســئول ورود می توانــد از طریــق ســامانه، تمــام کارت هــای شناســایی را بــا مشــخصات کامــل دریافــت و بــه راحتــی چــاپ نمایــد. لازم بــه ذکــر اســت، تمامــی کارت هــا بــا نــام، توســط ســامانه ایجادشــده و نیــاز بــه تغییــر یــا انجــام فعالیــت دیگــری بــر روی کارت هــا نیســت.

بیشتر...
کارت شناسایی

کارت شناسایی

تولید کارت های شناسایی کاربران سامانه به صورت خودکار پس از ثبت نام و تایید

هــر کاربــر پــس از ثبــت نــام و مراجعــه بــه ناحیــه کاربــري خــود مــي توانــد کارت شناســایی خــود را چــاپ و هنــگام ورود بــه رویــداد آن را بــه مســئول ورود تحویــل و پــس از احــراز هویــت کارت اصلــي را دریافــت و در رویــداد شــرکت نمایــد. تمامــي فرآینــد تولیــد و چــاپ آیــدي کارت هــا توســط ســامانه و در لحظــه انجــام خواهــد شــد. مســئول ورود می توانــد از طریــق ســامانه، تمــام کارت هــای شناســایی را بــا مشــخصات کامــل دریافــت و بــه راحتــی چــاپ نمایــد. لازم بــه ذکــر اســت، تمامــی کارت هــا بــا نــام، توســط ســامانه ایجادشــده و نیــاز بــه تغییــر یــا انجــام فعالیــت دیگــری بــر روی کارت هــا نیســت

بیشتر...
ورود و خروج

ورود و خروج

کنترل ورود و خروج و تشخیص هویت تمامی افراد حاضر در رویداد

روش می تواننــد 2 شــرکت کنندگان هنــگام ورود بــه رویــداد از - ارائــه 1 کارت شناســایی خــود را بــه مســئول ورود ارائــه نماینــد: کارت چاپ شــده (در صورتــی کــه چاپگــر در اختیــار داشته باشــند). - ورود بــه ناحیــه کاربــری در اپلیکیشــن موبایــل ســیمرغ و ارائــه 2 تصویــرکارت شناســایی. مســئول ورود پــس از احــراز هویــت، کارت اصلــی کــه از قبــل چاپ شــده اســت را در اختیــار شــرکت کننده قرارخواهــدداد. زمان هــای ورود و خــروج شــرکت کنندگان بــه ســالن های اصلــی، کارگاه هــای آموزشــی، پنل هــا و ســایر ســالن ها بــه صــورت خــودکار در ســامانه ثبــت خواهندشــد

بیشتر...
دریافت اثار و مقالات

دریافت اثار و مقالات

دریافت آثار یا مقالات به صورت آنلاین توسط سامانه

کاربــران در ایــن بخــش مــي تواننــد توســط فــرم ارســال، آثــار یــا مقــالات خــود را بــراي دبیرخانــه رویــداد ارســال نماینــد. تعییــن مبالــغ دریافتــي بــراي ارســال آثــار و مقــالات، تعییــن دوره هــاي زمانــي و محدودیــت بــراي ارســال و کلیــه تنظیمــات در ایــن بخــش انجــام مــي شــود. پــس از ارســال و تاییــد مدیــر، فرآینــد داوري انجــام و بــه اطــاع کاربــر خواهــد رســید.

بیشتر...
داوری اثار مقالات

داوری اثار مقالات

فرآیند داوری آثار یا مقالات توسط داوران و امتیازدهی خودکار توسط سامانه

مقــالات بارگــزاري شــده در ســامانه توســط مدیــر ســایت بررســي اولیــه شــده و مدیــر مــي توانــد در صــورت نقــص یــا اشــکالات، از طریــق ســامانه، بــراي ارســال کننــده مقالــه پیــام ارســال نماینــد. داوران پــس از ثبــت نــام و تعییــن محــور داوري امــکان اظهــار نظــر در قالــب فرم هــای ارزشــیابی را داشــته و مي تواننــد فقــط در آن محورهــا مقــات را مشــاهده و ارزشــیابي نماینــد. ســامانه بــا توجــه بــه آراء داوران، مقــالات برتــر را انتخــاب مینمایــد. (فرآینــد داوری به صــورت کامــل توســط راهنمــای خریــداران در اختیــار آن هــا قرارخواهدگرفــت).

بیشتر...
برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندی

تدوین برنامه زمان بندی رویداد بر اساس تاریخ های برگزاری و سالن ها

در ایــن قســمت برنامــه زمانــي رویــداد از زمــان افتتاحیــه تــا اختتامیــه و به صــورت مجــزا بــرای روزهــای برگــزاری و ســالن های مختلــف تدویــن و در وب ســایت قابــل نمایــش خواهدبــود. تمامــي فعالیــت هــاي رویــداد شــامل؛ ســخنراني هــا، زمــان هــاي اســتراحت، کارگاه هــاي آموزشــي و پنــل هــا بــه صــورت جداگانــه بــا زمــان هــاي مشــخص ثبــت مي شــوند

بیشتر...
سخنرانان

سخنرانان

تعیین و نمایش سخنرانان رویداد بر اساس برنامه زمان بندی

ســخنرانان توســط خودشــان یــا مدیــر در ســامانه ثبــت نــام می شــوند و اطاعــات تمــاس، تصویــر و متــن دربــاره آن هــا در قســمت ســخنرانان وب ســایت قابــل مشاهده اســت. ســخنرانان می بایســت در ناحیــه کاربــری خــود، زمــان ارائــه، نحــوه ارائــه و محتــوی ســخنرانی را در ســامانه ثبــت کننــد. درخصــوص ثبــت محتــوی ســخنرانی، درصورتــی کــه ســخنرانان قــادر بــه ثبــت آن هــا نیســتند، مدیــر ســامانه می توانــد راســا نســبت بــه ایــن کار اقــدام نمایــد

بیشتر...
حامیان

حامیان

تعیین خدمات تشریفات و پذیرایی برای گروه های مختلف کاربران سامانه

-2- حامــی مالــی 1ســه نــوع حامــی در ســامانه وجــود دارد: - حامــی رســانه ای. حامیــان مي تواننــد توســط 3حامــی معنــوی فــرم ثبــت نــام اشــخاص حقوقــي در ســامانه ثبــت نــام نماینــد. در بخــش حامیــان ســامانه مــي تــوان مشــخصات آن هــا را ثبــت نمــود تــا در قســمت حامیــان ســایت بــه نمایــش درآینــد. ایــن امــکان باعث می شــود تــا حامیــان بتواننــد کنتــرل کاملــی بــر اطاعــات خــود داشته باشــند و در هــر لحظــه نســبت بــه ویرایــش آن اقــدام کننــد

بیشتر...
اخبار

اخبار

تولید و انتشار اخبار رویداد

اخبــار رویــداد در قالــب متــن و تصویــر خبری و توســط مســئول تعیین شــده در ســایت منتشــر می شــوند. اخبــار دارای امکاناتــی نظیــر: قابلیــت چــاپ و اشــتراک گذاری در شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه ایــن امکانــات رســانی رویــداد و گســترش تاثیــر بســزایی در امــر اطاع اخبــار خواهندداشــت

بیشتر...
پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین

تعیین و تدوین تعرفه های مختلف برای بخش های مختلف سامانه و پرداخت آنلاین

از طریق فروش گاه آنلاین سامانه میتوانید تمامی عملیات دریافت وجه از کاربران را مدیریت نمود. ایــن دریافــت هــا شــامل هزینــه هــای ثبــت نــام و ارســال مقالــه خواهــد بــود کــه کاربــر مــی توانــد از طریــق درگاه هــای بانکــی نســبت بــه پرداخــت مبالــغ اقــدام نمایــد.

بیشتر...
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی کلیه فرآیندهای سامانه، اخبار رویداد و بخشنامه ها به کاربران

تبــادل منظــم و بــه موقــع اطاعــات بــا مخاطبــان از وظایــف برگزارکننــدگان هــر رویــداد اســت. اطــاع رســاني هدفمنــد و به موقع اخبــار و اطاعــات رویــداد مي توانــد ضمــن جلــب اعتمــاد مخاطبیــن به ویــژه صاحبــان مقــالات در ارتقــاء ســطح کیفــي فعالیت هــاي علمــي و اجرایــي رویــداد نقشــي ارزشــمند داشته باشــد. ارایــه اخبــار و اطاعــات رویــداد در ایــن ســامانه بــه گونــه اي طراحــي شده اســت کــه بتوانــد ضمــن پاســخگویي بــه بســیاري از نیازهــاي مخاطبــان، پــل ارتباطــي مناســبي بیــن بخش هــاي مختلــف اجرایــي رویــداد بــا آنــان ایجــاد کنــد. در تمامــی بخش هــای ســامانه کــه نیــاز بــه رســانی در آن هــا احساس شده اســت، ایــن نیــاز بــا روش هــای اطاع رســانی برآورده شده اســت. مختلــف اطاع

بیشتر...
تقویم

تقویم

تقویم کامل شمسی و میلادی با قابلیت افزودن رویدادهای عمومی، سازمانی و خصوصی

هــر کاربــر در ناحیــه کاربــری خــود دارای یــک تقویــم کامــل شمســی اســت کــه می توانــد بــا اســتفاده از آن مدیریــت زمان بنــدی فعالیت هــای خــود را ســاماندهی نمایــد. مدیــر ســامانه می توانــد بــرای گروه هــای مختلــف، رویدادهــای خــاص تعییــن کنــد و همچنیــن امــکان اضافــه نمــودن رویدادهــای خصوصــی نیــز بــرای کاربــر وجــود دارد. ســامانه بــا دریافــت اطاعــات رویــداد می توانــد به صــورت هوشــمند اقــدام بــه اضافه نمــودن رویدادهایــی بــرای هــر کاربــر نمایــد. بــه عنــوان مثــال پــس از پیکربنــدی ســامانه، تاریــخ افتتاحیــه و اختتامیــه به عنــوان یــک رویــداد عمومــی بــرای همــه کاربــران قابــل مشــاهده خواهدبــود.

بیشتر...
اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی

اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی

اشتراک گذاری بخش های مختلف سامانه و اخبار در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای قدرتمند برای معرفی و اطلاع رسانی رویداد است. مطالب مختلف ازجمله اخبار و وبلاگ رویـداد خود را می توانید به راحتی در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. این کار باعث بهتر دیده شدن رویداد شما و افزایش چشمگیر مخاطبین رویداد شما خواهدشد.

بیشتر...
وبلاگ

وبلاگ

وبلاگ رویداد بدون محدودیت در انتشار مطالب و دریافت بازخورد کاربران

وبــاگ باعــث ایجــاد تحــرک و پویایــی در وب ســایت اســت. جــذب مخاطبیــن و بازگشــت آن هــا بــه وب ســایت صرفــا بــا بروزرســانی مســتمر و ارائــه مطالــب مفیــد و جــذاب خواهــد بــود. یکــی دیگــر از کارکردهــای وبــاگ شناســایی وب ســایت در موتورهــای جستجوســت و می توانــد وب ســایت را در صفحــات اول موتورهــای جســتجو برســاند

بیشتر...
سامانه پیامک

سامانه پیامک

ارسال و دریافت پیامک های اطلاع رسانی کاربران توسط بخش های مختلف سامانه

مســئولین بخش هایــی از ســامانه (دعوت نامــه، ثبت نــام، مالــی، رســانی از طریــق پیامــک دارنــد. ایــن امــکان ...) نیــاز بــه اطاع بــرای آن هــا از طریــق فــرم ارســال پیامــک فراهم شده اســت. قابلیــت ارســال پیامــک بــه افــراد خــاص و گروه هــای مختلــف کاربــران تعبیــه شده اســت کــه می تــوان پیام هــای ویــژه بــرای گــروه خاصــی از کاربــران ارســال نمــود. همچنیــن ســامانه بــرای رســانی خــودکار مــوارد ازپیــش تعیین شــده از طریــق آن اطاع پیامــک ارســال می نمایــد.

بیشتر...

فرم در خواست مشاوره و دمو

لطفا مشخصات خود را در فرم زیر ثبت کنید تا در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیریم.

مشتریان سیمرغ