چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت

1396/10/10

1396/10/11

علمی

کنفرانس

تهران

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی